Nå er det å investere i et oppstartsselskap blitt enda mer gunstig enn tidligere

Det har eksistert en slik ordning siden 1. juli 2017, men den ordningen har vært lite benyttet.

Ordningen er nå blitt vesentlig mere gunstig.

Personlige aksjonærer som investerer i oppstartselskaper (dvs. aksjeselskaper som er 6 år eller yngre) , kan få rett til fradrag i alminnelig inntekt på opp til den maksimale investeringssummen på kr. 1 million.

Med dagens skattesats på 22 % på alminnelig inntekt, kan den som investerer oppnå en skattereduksjon på maks kr. 220 000

Man må minimum investere kr. 30 000 for å få fradrag, som vil gi kr. 6600 i skattereduksjon

For at selskapet en investerer i skal ansees som et


Oppstartsselskap så må følge vilkår være oppfylt :


• Færre enn 25 årsverk
• En balansesum på under MNOK 40
• Ha et årlig lønnsgrunnlag på mere enn kr. 400 000
• Aksjene som kjøpes, må nytegnes enten ved stiftelse eller ved emisjon.

Selskapet kan forøvrig mottak maks motta MNOK 5 på denne måten.


Investor må oppfylle følgende vilkår:

• Må eie aksjene i minimum 3 år etter utløpet av det år investeringen ble gjort for å beholde rett til fradraget.


Kravet til eiertid gjelder tilsvarende hvis han har benyttet et mellomliggende holdingselskap til ervervet. Her mister han retten til fradraget hvis han helt eller delvis realiserer aksjer i holdingsselskapet eller oppstartsselskapet.


• Kan ikke være, ha vært eller bli ansatt i selskapet ila. en 3 års periode ( heller ikke hans nærstående ) .


Rapportering:
Oppstartselskapet må i aksjonærregisteroppgaven RF 1086, gi skattemyndighetene opplysninger om hvilke personlige skattytere som har foretatt aksjeinnskudd med fradragsrett. Investor vil få det fradragsberettigede innskuddet sitt forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Svært gunstig ordning:
Ordningen gir et inntektsfradrag lik investert beløp, og Merk! uten at inngangsverdien på aksjene reduseres.


Dette innebærer at om investeringen evt. senere skulle gå tapt, så har du krav på ytterligere tap som fradrag for tap på aksjer med 37,84 % (basert på skattesats) etter 6. oktober 2022.

Dette innebærer at staten i realiteten tar 59,84 % av kostnaden med investeringen din hvis aller pengene skulle gå tapt.

Har du behov for bistand til vurdering av skatterettslige problemstillinger ta kontakt på e-post : Clas@advokatclasolsen.no eller på mobil. 928 95764.

© 2021 Advokat Clas Olsen
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram