Nå kan du få skattefradrag for investeringer i gründer- bedrifter

Fra 1. juli 2017 er det innført nye regler som gjør det mere lønnsomt å investere i små eller nytoppstartede bedrifter.

Poenget er å gi gründere enklere tilgang på penger og investorer.

Personlige skattytere som investerer direkte eller indirekte i visse type selskaper, får rett til fradrag i alminnelig inntekt for opptil kr. 500 000 i årlige investeringer.

Som investor vil du i 2017 få et skattefradrag som er verd inntil kr. 120 000.

Ved investering i mindre selskaper så er det en reell fare for at selskapet kan gå konkurs i løpet av de første leveårene. Denne intensivordningen kombinert med fradragsmuligheter ved konkurs, innebærer at en investor kan få tilbake omtrent halvparten av den opprinnelige investering dersom alt skulle skjære seg.

Vilkår:

Eiertidskravet

Du må eie aksjene i minst 3 år (i tillegg til investeringsåret) for å få rett til inntektsfradraget. Selger du aksjene i løpet av disse årene, mister du retten til fradraget.

Dersom du investerer via et mellomselskap/holdingselskap og selger aksjene i holdingselskapet, så mister du også fradraget. Dersom du gir vekk aksjene eller må overføre disse i forbindelse med skilsmisse så ansees dette som realisasjon av aksjene og medfører at du mister fradraget.

Dersom det finner sted verdioverføringer fra selskap til investor i de årene man eier aksjene, så regnes dette som et brudd på vilkårene for å få fradrag. Dette vil typisk være utdeling av utbytte, aksjonærlån eller kapitalnedsettelser med utbetaling til aksjonær.

Krav til investor

  • Må beholde aksjene i 3 år.
  • Investeringen må være minst kr. 30 000 og maksimalt kr. 500 000

Dersom du tidligere har eid aksjer i selskapet, kan du ikke få fradrag.

Heller ikke hvis du tidligere har vært ansatt i selskapet. Skulle du bli ansatt i selskapet i løpet av den nevnte 3 års periode, vil du også miste fradraget.

Krav til selskapet

  • Kan maksimalt være 6 år gammelt
  • Antall ansatte må være færre enn 25
  • Årlig lønnsgrunnlag må være minst kr. 400 000
  • Skal hovedsakelig drive virksomhet som ikke er passiv kapitalforvaltning
  • Skal ikke ha driftsinntekter eller balansesum som overstiger MNOK 40
  • Kan maksimalt ta imot kr. 1,5 mill. i årlige investeringer gjennom ordningen
  • Kan ikke være i økonomiske vansker

Meldeplikt og tilpasninger

Det er selskapet selv som må melde inn aksjeinnskudd til Skatteetaten og må kontrollere om vilkårene for å få fradrag er oppfylt og evt. må rapportere brudd på vilkårene for skattefradrag.

Hvis en skatteyter har gjort indirekte aksjeinnskudd via et mellomliggende aksjeselskap, må dette selskapet også melde inn opplysninger om aksjeinnskuddet.

© 2021 Advokat Clas Olsen
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram