Pensjon du mottar fra Norge som skattemessig utvandret til Spania, blir den korrekt beskattet?

Personer som er såkalt «skattemessig emigrert» fra Norge dvs. som ikke lenger har såkalt alminnelig skatteplikt til Norge jfr. Sktl. § 2-1, skal i utgangspunktet betale såkalt «kildeskatt» i Norge på pensjon, uføretrygd og andre uføreytelser som utbetales fra Norge fordi de har såkalt «begrenset skatteplikt».

Hovedregelen er således at kildeskatt skal trekkes i Norge. Satsen er på 15 % i 2017 og gjelder alle typer pensjoner, uføretrygd fra folketrygden og andre uføreytelser.

Det gjelder imidlertid et unntak fra skatteplikt i Norge på mottatt pensjon:

Skatteavtalen mellom Norge og Spania

Etter artikkel 18 i Skatteavtalen mellom Norge og Spania, skal pensjon og uføreytelser bare beskattes i det landet hvor du er «bosatt». Dette unntaket gjelder således:

  • Personer som kan dokumentere at de er bosatt i Spania etter skatteavtalen mellom Norge og Spania.
  • Personer som ikke har opptjent pensjonspoeng i den norske folketrygden (typisk krigspensjon)

Bare personer som kan legge frem en bostedsbekreftelse (Residencia Fiscal en Espania Convenio) utstedt av spanske skattemyndigheter, som uttrykkelig bekrefter at du er skattemessig bosatt i Spania etter skatteavtalen med Norge, gir fritak for betaling av kildeskatt i Norge.

Det er ikke tilstrekkelig at man ansees som bosatt i Spania etter spanske internrettslig regler.

Forholdet må vurderes opp mot skatteavtalen mellom Norge og Spania, og bostedsbekreftelsen  uttrykkelig konkludere med at man er bosatt i Spania etter skatteavtalen.

Kan man ikke fremskaffe slik dokumentasjon, er man skattepliktig i Norge for pensjonen /uføreytelsen og det trekkes kildeskatt i Norge.

Forskuddstrekk for skatteåret 2018

Mener du at pensjonen/uføreytelsen er skattefri i Norge må du henvende deg til skattekontoret og søke om fritak for forskuddstrekk.

Søker du om slik fritak for forskuddstrekk for 2018 må du opplyse om

  • Hvem som utbetaler pensjonen/uføreytelsen
  • Legge ved bostedsbekreftelse fra spanske skattemyndigheter

Bostedsbekreftelsen må være i orginal eller utskrift fra spanske skattemyndigheter sine nettsider med en autorisasjonskode. Bekreftelsen må ikke være eldre enn 3 måneder.

Det må søkes om nytt fritak for forskuddstrekk for hvert enkelt skatteår.

Dersom du fikk fritak for forskuddstrekk for inntektsåret 2017 er det imidlertid tilstrekkelig å:

  • Opplyse om hvem som utbetaler pensjonen/uføreytelsen
  • Vedlegge en egenerklæring som viser at du fortsatt er bosatt i Spania og at du ikke har planer om å flytte til et annet land i 2018.

Du vil få tilsendt informasjon om din skattetrekks-melding. Her får du informasjon om det skal trekkes skatt med en evt. skatteprosent eller om du har fått fritak.

Utbetaler av pensjonen/uføreytelsen innhenter informasjonen elektronisk fra skatteetaten, så det er ikke noe mere du trenger å foreta deg i sakens anledning.

Skattefastsettingen for inntektsåret 2017

Dersom du ved innlevering av skattemeldingen/(tidligere selvangivelsen) for inntektsåret 2017 mener at pensjonen/uføreytelsen ikke skal beskattes må du:

  • Sende inn skattemelding
  • Sende inn bostedsbekreftelse (Residencia Fiscal en Espania Convenio) som bekrefter at du er skattemessig bosatt i Spania etter skatteavtalen med Norge.

Bekreftelsen må ikke være eldre enn 6 måneder.

Hvis ikke du sender inn den nødvendige dokumentasjon med skattemeldingen får du 15 % kildeskatt på pensjonen.

Selv om du har mottatt fritak for forskuddstrekk, må du sende inn skattemelding med dokumentasjon, da fritaket ikke er bindende for skattefastsettingen.

Fremdeles alminnelig skatteplikt til Norge etter utflytting

Når det gjelder personer som fremdeles har såkalt alminnelig skatteplikt til Norge jfr. Skatteloven § 2-1 etter utflytting til Spania, beskattes disse etter de vanlige norske reglene for beskatning av pensjon (ikke kildeskatt).

Trygdeavgift

For pensjonister som er bosatt i utlandet, vil plikten til å betale trygdeavgift i Norge være avhengig av om de er såkalt «pliktig medlem» av folketrygden eller ikke.

Pensjonister som er pliktig medlem av folketrygden og betaler trygdeavgift med lav sats 5,1 % (offentlig pensjon), kan få redusert hele eller deler av utlignet trygdeavgift med skattefradraget for pensjonister.

Ved private pensjoner bør NAV Internasjonalt kontaktes for avklaring av plikt til å betale trygdeavgift.

© 2021 Advokat Clas Olsen
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram