Samboere – viktigheten av å inngå samboeravtale og gjensidig testament

Samboerskap er en viktig samlivsform i Norge. I aldersgruppen 25-29 år er det flere som velger samboerskap enn ekteskap som ramme for samliv. I motsetning til ektefeller, har samboerpar svært begrenset lovverk som regulerer og beskytter deres formuesforhold. Sameieloven og lov om rett til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører gir noe veiledning, men kun i begrenset grad.

Økonomisk trygghet

Selv om det kan være ubehagelig å snakke om hva som vil skje ved et eventuelt samlivsbrudd, er det goder grunner til å nettopp gjøre dette. For det første vil inngåelse av en samboeravtale skape økonomisk trygghet for fremtiden ved et eventuelt samlivsbrudd. Slik viser partene økonomisk ansvar. En samboeravtale skaper videre forutsigbarhet for begge partene, og kan avverge fremtidige diskusjoner knyttet til pengebruk. Hovedpoenget er kort sagt å komme til enighet om formuesforhold før det eventuelt blir aktuelt med samlivsbrudd. Samboeravtalen gir partene noe å støtte seg på dersom konflikter skulle oppstå, og vil ofte også bidra til å avverge fremtidige rettslige tvister.

Hva bør en samboeravtale inneholde?

Samboere eier ting alene eller i fellesskap – de er enten eneeiere eller sameiere. Det partene selv eide da samboerforholdet startet og det de senere erverver, herunder arv og gave, anses som eneeie. Det partene erverver sammen er sameie. Ved samlivsbrudd vil ikke sameieloven være til stor hjelp ved fordeling av eiendeler. Av denne grunn bør en samboeravtale inneholde fordeling av eierskap til eiendeler, fordeling av løpende utgifter (som for eksempel lån), hva som skal holdes utenfor et skifte av felleseiet og hva som skjer ved opphør av samboerskapet.

Det er fornuftig å avtale eierbrøk på den enkelte løsøregjenstand som er av større verdi. Hvis den ene samboeren er hjemmeværende og tar seg av felles barn, kan det også avtales pensjonsrettigheter og eventuelle bidrag til vedkommende ved et eventuelt samlivsbrudd. Dette kan ikke kreves uten avtale.

Når samboeravtalen er ferdig utformet, må begge parter skrive under og få hvert sitt eksemplar. Det stilles ingen formkrav utover dette, men enkelte ønsker å inkludere signatur fra vitner som en ekstra sikkerhetsventil. Det må også nevnes at det er viktig å revidere liste over eiendeler som vedlegg til samboeravtalen dersom det oppstår endringer som får betydning for eierforholdet mellom samboerne.

Gjensidig testament

Mens ektefeller har en lovregulert arverett, utgjør samboerskap en samlivsform uten en tilsvarende arverettslig beskyttelse. Samboere bør derfor være klar over viktigheten av å inngå testament, i tillegg til avtale om formuesforhold. Dette kan være nødvendig dersom formålet for eksempel er å sikre den lengstlevende best mulig. Her må en merke seg at en samboers barn har krav på arv, som gjør at samboers frihet til å testamentere ikke er ubegrenset. For en nærmere oversikt over barnas arverett. Dersom partene i samboerforholdet ikke har barn, står partene ganske fritt med tanke på testamentariske disposisjoner.

Heller føre-var …

Ektefeller har en bedre lovregulert beskyttelse enn samboere når det gjelder økonomisk fordeling og formuesforhold. Par som ikke har inngått ekteskap har ved avtaler, testament mv. mulighet til å bøte på disse juridiske ulempene. Ta kontakt dersom du trenger bistand og råd i forbindelse med utforming av samboeravtale og gjensidig testament.

© 2021 Advokat Clas Olsen
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram