Er toget i ferd med å gå for Skatteamnesti – Frivillig retting ?

Folk med uoppgitt utenlandsformue, har fremdeles litt tid.

Den nye regjeringen har i den såkalte "Hurdalsplattformen", varslet at den ønsker å "utfase" ordningen med skatteamnesti, og i løpet av et par år vil nok dette trolig skje.

Skattedirektoratet har fått frist til 1. juni 2022 for å lage nye regler for skatteamnesti.

Etter dette vil den politiske prosessen kunne begynne.

Det vil derfor trolig ta flere år før disse reglene og denne muligheten forsvinner eller evt. blir begrenset. Det tar således en god stund før "toget går" for denne ordningen.

Skattedirektoratet har så langt, laget et notat vedr. ordningen med skatteamnesti, og her er det foreslått å redusere antall år man kan gå tilbake i tid og rette/endre skattefastsettingen, fra 10 år til 3 år, noe som kan gi dramatiske utslag.

For de inntektsårene/ skattleggingsperiode som da ligger lengre tilbake i tid enn 3 år, vil man da som skattepliktig/skattyter, kunne påregne opp til 60 % tilleggsskatt + evt. straffe-reaksjoner.

Notatet beskriver også en slags "tilståelsesrabatt", hvor det legges opp til at man kan forhandle med skatteetaten om hvilken sats for tilleggsskatt som skal ilegges i den konkrete saken. Dette er veldig "unorsk" forslag i forhold til det som har vært tidligere praksis i skatteetaten.

Skatteamnesti – Frivillig retting

Har du formue eller inntekt i utlandet, som ikke er oppgitt ved innsending av skattemeldingen( tidligere selvangivelsen) til norske skattemyndigheter, så bør du kanskje vurdere å gjøre det snarlig, mens det tidsmessig er mulig å komme inn under denne ordningen.

Et av vilkårene for å få såkalt “skatteamnesti” er at du som skattyter/skattepliktig selv kommer til skattemyndighetene og opplyser om den uoppgitte formue eller inntekt.

Å unnlate å oppgi inntekt eller formue til beskatning er skatteunndragelse, og strafferammen for grovt skattesvik er i utgp. 6 år.

Hva ordningen med skatteamnesti innebærer?

Dersom du har verdier i utlandet eller inntekter fra utlandet, som tidligere ikke er innrapportert til skatteetaten, kan du unngå tilleggsskatt, hvis du frivillig informerer skatteetaten om forholdet.

Etter det såkalte globalinntektsprinsippet er man som såkalt “skattemessig bosatt” i Norge, pliktig til å rapportere inntekt og formue opptjent i utlandet, til norske skattemyndigheter. Dette er det mange som ikke er bevisst på eller "glemmer".

Pr. i dag kan man gå maksimalt 10 år tilbake i tid, hvis midlene ikke har vært oppgitt i dette tidsrom dvs. fra inntektsåret 2011.

Du må imidlertid betale den korrekte skatt som skulle ha vært beregnet, samt renter på for sent innbetalt skatt.

Du fjerner imidlertid risikoen for andre mer alvorlige straffereaksjoner, hvis vilkårene for skatteamnesti er oppfylt.

Endrede rapporteringsrutiner – deling av informasjon

Samarbeidet mellom skattemyndighetene i de respektive land er blitt mer effektivt de siste årene. Norge har signert en såkalt multilateral avtale med 111 land om automatisk utveksling av bankopplysninger. Tidligere ble disse opplysningene kun sendt ved konkrete forespørsler mellom landene.

Norge har også inngått skatteavtaler med ca. 90 land som inneholder klausuler om utveksling av skatteopplysninger mellom landene. Dette gjelder også tidligere skatteparadis som f.eks. Caymen Islands og Bermuda, for å nevne noen.

Denne type bankopplysninger sendes nå uoppfordret og automatisk, også fra det som ansees som skatteparadis.

Du etterlater deg nå også elektroniske spor ved bruk av betalingskort og i valutaregister o.l. som gjør det vesentlig lettere for norske skattemyndigheter å følge med på det som skjer av transaksjoner o.l.

Hvilke typer inntekter eller verdier?

Uoppgitt formue trenger ikke å være det mest typiske i form av bankinnskudd skjult i en utenlandsk bank.

Det kan også være f.eks. arvede gjenstander lokalisert i utlandet, eller f.eks. ferieleiligheter e.l. kjøpt for midler som er unndradd fra beskatning i Norge.

Det er heller ikke uvanlig at personer som har hatt arbeidsforhold i utlandet, har betalt inn på pensjonsordninger og glemt å ta disse midlene (ofte betydelig beløp), med i sin norske formue og skattemelding.

Uoppgitt inntekt trenger ikke å være kapitalinntekt i form av renter eller annen avkastning som er det mest typiske.

Ønsker du å gjøre opp for deg?

Du må da være forberedt på å kunne fremlegge fullstendig informasjon om hvor (i hvilket land) verdiene er oppbevart / inntektene er opptjent, for å få godkjent skatteamnesti.

Dokumentasjon rundt dette må sendes inn til skattemyndighetene sammen med informasjon om den uoppgitt inntekt/ formue.

Vi har kompetanse og erfaring med denne type saker.

Ta kontakt på post@advokatclasolsen.no eller på mobil 928 95 764, så kan vi avtale et møte i sakens anledning.

© 2021 Advokat Clas Olsen
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram