Skatteutvalgets forslag vedr. personskatt kort oppsummert

Skatteutvalget vil for å få flere i jobb, og bidra til økt verdiskapning, så skal det lønne seg å jobbe. I denne forbindelse så foreslås det innført:

  • Arbeidsfradrag

Det skal innføres et nytt fradrag for arbeidende såkalt «arbeidsfradrag». I tillegg er det foreslått å redusere trydeavgiften med 1 %. Dette vil gi en skattereduksjon som er nær tilsvarende om du har 300 000 i inntekt eller opp til kr. 1,4 mill. i inntekt. Å kutte i skatten til de med lavere inntekter for å stimulere folk til å jobbe fremstår fornuftig.

  • Økt skatt på pensjon

Utvalget anbefaler at skatten på middels og høye pensjonsinntekter økes, ved at trygdeavgiften på pensjon økes med 1,4 %.

  • Formuesskatt

Alle verdsettelsesrabatter skal fjernes slik at bla. alle primærboliger skal verdsettes til full markedsverdi. Dette vil i utgp. gi en dramatisk økning av formuesskatt på slike eiendeler. Sitter du i en eldre enebolig med en lav verdsettelse pr. i dag, så vil en slik endring av prinsipp for verdsettelse, i utgp.  medføre at formuesskatten på denne eneboligen gjerne vil øke med mere enn kr. 100 000 pr. år. For å bøte på dette så har man foreslått at bunnfradraget for formue økes fra kr. 1,7 mill. i 2022 til kr. 6,4 mill. Satsen er foreslått redusert fra 0,95 til 0,5 % på formues under MNOK 20 og til 0,85 % på formuer over.

  • Arveavgift

Det skal gjeninnføres arveavgift. Den tidligere arveavgiften ble fjernet i 2014. Innslagspunkt 2 mill. – lav sats og 3,5 mill. høy sats. For nærmeste arving: foreslås det en arveavgift på 6 % på lav sats og 15 % på høy sats. For andre arvinger: foreslås det en arveavgift på 8 % for lav sats og 22 % for høy sats. Her har AP tidligere vært svært negative, men er muligens kommet noe på glid.

  • Skatt på avkastning av egen bolig

Utvalget foreslår en ny boligskatt på leieverdien av egen bolig når eieren bruker den selv. Frem til 2004 hadde man såkalt prosentligning av egen bolig som var noe tilsvarende. Leieverdien skal fastsettes til 1 % av formuesverdien og skal beskattes med 22 %. I begynnelsen så skal dette innfases mere moderat. Har man en bolig til kr. 5 mill., så gir dette en inntekt på kr. 50 000 pr. år og en skatt på kr. 11 000. På sikt er forslaget å tredoble denne satsen og da begynner dette å bli betydelige beløp årlig. Det er et politisk «nakkeskudd» å øke boligskattene, så at dagens regjering med den fallende oppslutning disse partiene har, vil gå videre med et slikt forslag, er svært lite sannsynlig.

  • Skattefritaket for utleie av egen bolig foreslås opphevet.

Dette er også et forslag med svært dramatisk innhold. Mange boligeiere har gjerne kjøpt bolig med en sokkel-leilighet e.l. som en del av finansieringen og når denne skattefrie leieinntekten plutselig foreslås opphevet så vil dette oppleves som dramatisk. Dette forslaget er heller ingen «stemme- fisker» for AP /SP, og at også dette forslaget «ender i skuffen» fremstår som ganske sannsynlig.

  • Skattefritaket for gevinst ved salg av fritidseiendom foreslås opphevet.

Dette forslaget er trolig heller ikke særlig populært hos velgerne. Pr. i dag kan man selge en fritidsbolig man eier fritatt for gevinstbeskatning, hvis du har brukt den som fritidsbolig i 5 av de siste 8 årene. At denne gunstige ordningen skal fjernes, vil bli svært upopulært og derfor tror vi det er lite realistisk.

  • Dokumentavgiften foreslås fjernet

Akkurat dette forslaget er nok populært hos velgerne, men er forutsatt at skatt på bolig økes i tråd med forslaget, så trolig vil heller ikke dette forslaget blir noen realitet.

  • Økning i momsen

Skatteutvalget foreslår at det skal innføres samme sats for merverdiavgift på alle varer og tjenester. Moms på matvarer vil gå opp fra 15 % til 25 %. Moms på kultur og kollektiv vil øke fra dagens satser. Moms på servering/ overnatting går opp fra 8 til 25 %. Aviser og bøker vil går fra 0 % til 25 % moms. Denne delen av forslaget har AP allerede vært ute og selv avvist i en tid hvor mange har problemer med å få endene til å møtes.

Kort oppsummert: Vi tror det er lite av de forslagene skatteutvalget er kommet med som vil bli noen realitet, da flere av disse vil bli ekstremt upopulære hos velgerne. Frp har tidligere vurdert å gå gjøre boligbeskatningen mindre gunstig når de satt i regjering, men gav seg på det når de så motstanden dette skapte i folket. 

Advokat Clas Olsen - mob 928 95764 eller e-postClas@advokatclasolsen.no

© 2021 Advokat Clas Olsen
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram